Stavebníctvo

/309-zemne_prace

Zemné práce

Naše portfólio služieb v oblasti stavebníctva otvárajú zemné práce – terénne úpravy, nakládka a odvoz zeminy, prípravné práce na stavby a pod. Práce vykonávame pomocou pásových alebo kolesových bagrov do 16 ton a nákladných automobilov s nosnosťou do 15 ton. Ďalej zaisťujeme drobné búracie práce pomocou traktor-bagra s búracím kladivom. Ponuku našich služieb doplňuje zimná údržba pozemných komunikácií.

Viac informácií

/310-vodovody

Vodovody

Neoddeliteľnou súčasťou inžinierskych sietí sú vodovody zásobujúce domácnosti i podniky pitnou vodou. Ich budovanie či rekonštrukcia vyžaduje rozsiahle výkopové práce a výstavbu ďalších zariadení, ako sú vodojemy alebo úpravne vody. Preto ponúkame kompletnú realizáciu vodovodných sietí začínajúcich pri zdrojoch pitnej vody a končiacich vodovodnými prípojkami.

Viac informácií

/311-kanalizacie

Kanalizácie

V rámci našich stavebných činností sme nemohli zanedbať jeden zo základných prvkov mestskej infraštruktúry – kanalizáciu. Ide konkrétne o vybudovanie potrubia pre gravitačnú i tlakovú kanalizáciu, výstavbu prečerpávacích zásobníkov a čistiarní odpadových vôd. Okrem stavebných prác zaisťujeme i spracovanie projektovej dokumentácie.

Viac informácií

/312-lokalne_dopravne_stavby

Lokálne dopravné stavby

Miestne komunikácie, chodníky, parkové cesty, cyklistické chodníky, priepusty sú najčastejšími typmi lokálnych dopravných stavieb, ktoré budujeme. Naše činnosti zahŕňajú okrem samotnej výstavby aj prípravu projektu a konečnú povrchovú úpravu – obvykle zámková dlažba alebo asfalt.

Viac informácií

/313-upravy_povrchov

Úpravy povrchov

Stavbu či rekonštrukciu ciest, chodníkov, cyklistických chodníkov či iných pozemných komunikácií zakončuje kvalitná povrchová úprava. Ponúkame optimálny typ povrchu pre každý typ komunikácie – od jednoduchého pieskového až po odolný asfaltový.

Viac informácií